2018. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Raasiku alevikus Vana-Postijaama tn 10 kinnistul ja lähialal detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 09.10.2018. a otsusega nr 57 algatati detailplaneering Raasiku vallas Raasiku alevikus Vana-Postijaama tn 10 (65101:003:0723) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on 0,6 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine kaheks elamumaa krundiks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole vastuolus Raasiku valla kehtiva üldplaneeringuga. Otsusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha keskkonda kahjustavat mõju.