2018. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Rätla külas Lille kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

 

Raasiku Vallavolikogu 14.08.2018. a otsusega nr 43 algatati detailplaneering Raasiku vallas Rätla külas Lille (65101:001:0292) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,4 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu jagamine kaheks elamumaa krundiks, moodustatavatele kruntidele hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete lahendamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Raasiku valla kehtivat üldplaneeringut muutev.

Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.