2018. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Tutti ja Tuti 1 katastriüksuste detailplaneeringu avalikustamine

Raasiku Vallavalitsus on vastu võtnud detailplaneeringu Kalesi külas ja Aruküla alevikus asuva Tutti ning Kalesi külas ja Aruküla alevikus asuva Tuti 1 osaliseks jagamiseks. Detailplaneeringu on koostanud Arhitektuuribüroo Heiki Taras OÜ.

Detailplaneeringuga toimub ca 17 ha suuruse hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega Tutti ja Tuti 1 katastriüksuste osaline (Aruküla aleviku piirides asuva ala) muutmine elamumaa sihtotstarbega kruntideks, hoonestuse ehitusõiguse, selle ligikaudse asukoha ning mahtude määramine, keskkonnatingimuste seadmine, heakorra ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16. – 30. maini 2018 Raasiku Vallavalitsuse ruumides aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, Raasiku valla kodulehel ja ruumilise planeerimise infosüsteemis (RPIS) https://rpis.andmevara.ee/.

Avaliku väljapaneku ajal saavad kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta esitada kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 30.05.2018. a kella 17.00 e-posti aadressil krista.kohv@raasiku.ee