Detailplaneeringud

« Tagasi

Aruküla alevikus Sügise tn 2b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 12.06.2018. a otsusega nr 36 algatati detailplaneering Raasiku vallas Aruküla alevikus Sügise tn 2b (65101:001:0247) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 7000 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva tootmismaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine kaheks krundiks, kruntide sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja osaliselt riigikaitsemaaks ning kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsude lahendamine, liikluskorralduse, tehnovõrkudega varustamise ning haljastuse põhimõtete lahendamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kehtivat Raasiku valla  üldplaneeringut muutev.

Otsusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.