Detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamine Raasiku alevikus Estra kinnistul

Raasiku Vallavalitsuse 15. oktoobri 2018.a. korraldusega nr 322 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Raasiku alevikus, Estra kinnistul. Detailplaneeringu koostas Raivo Tabri Arhitektuuribüroo OÜ.

Detailplaneering nägi ette ca 7,73 ha suuruse hoonestamata elamumaa krundi ümberjagamise kuni 33-ks elamumaakrundiks, 1 elamu- ja ärimaakrundiks ning neid teenindavateks transpordi- ja üldkasutatava maa kruntideks nii, et saadud tulemus annab kogu planeerigu lahendusele erinevate eluhoonete funktsioonidega hoonestuse struktuuri. Määrati hoonestuse ehitusõigus, selle ligikaudsed asukohad ning mahud, juurdepääsuteed ja tehnovõrgud-rajatised ning keskkonnatingimused, heakorra ja haljastuse põhimõtted planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Raasiku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu kehtestamise korralduse ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ruumilise planeerimise infosüsteemis (RPIS) https://rpis.andmevara.ee/.