Detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu vastuvõtmine Järsi külas Unito katastriüksusel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et on 11.06.2018 korraldusega nr 165 vastu võtnud Järsi külas asuva Unito katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.06-11.07.2018 Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja veebilehel https://rpis.andmevara.ee/. Detailplaneeringu koostas Arhitektuuribüroo Nafta OÜ.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus elamukruntideks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 11.07.2018. a kella 17.00, e-posti aadressil krista.kohv@raasiku.ee või veebilehel https://rpis.andmevara.ee/.