Detailplaneeringud

« Tagasi

Igavere külas asuva Lepatriinu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu lahendus

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 28.08. – 25.09.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel (käesoleva teate all) võimalik tutvuda Igavere külas asuva Lepatriinu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu lahendusega. Detailplaneeringu on koostanud E-Service Projekt OÜ. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet.

Detailplaneeringuga toimub olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse muutmine elamumaa sihtotstarbega krundiks, määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastuse põhimõtted. Detailplaneeringu lahendus on Raasiku valla kehtivat üldplaneeringut muutev.

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 25.09.2019 a (sh) e-posti aadressil planeeringud@raasiku.ee.