Detailplaneeringud

« Tagasi

Kalesi külas, Saka katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 12.03.2019. a otsusega nr 14 algatati detailplaneering Kalesi külas Saka katastriüksusel ja lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on seada kinnistule ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 9700 m².

Detailplaneeringu algatamisettepanek on Raasiku valla üldplaneeringut muutev, kuna Saka katastriüksus asub rohealal, kus elamute väiksem lubatud vahekaugus on 200 m. Planeerimisseaduse §142 kohaselt võib detailplaneering põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu  põhilahenduste muutmise ettepanekut. Otsusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.