Volikogu istung 14.01.2020

13.01.20

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 14. jaanuaril algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas,

II korruse koosolekute saalis.

Päevakorras:

1. Vallavanema informatsioon

2. Aruküla Lasteaia Rukkilill arengukava 2020 - 2022 kinnitamine /eelnõu/ J. Asuja, K. Reiska
    Aruküla LA Rukkilill arengukava

3. Raasiku vallavalitsuse hallatavate asutuste ametikohtade põhigrupid, palgavahemikud ja töötasu määramise aluste kinnitamine /eelnõu/ J. Asuja

4. Raasiku vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja põhigruppidesse jaotuse kinnitamine /eelnõu/ A. Sepp
    Struktuur teenistuskohtade juurde

5. Raasiku Vallavolikogu 13. märtsi 2013. a määruse nr 4 „Raasiku valla ametiasutuse palgajuhend" muutmine /eelnõu/ A. Sepp

6. Komisjonide esimeeste, volikogu aseesimehe ja sekretäri töötasu /eelnõu/ T. Rühka

7. Vallavanema töötasu /eelnõu/ T. Rühka

8. Raasiku valla 2020 eelarve II lugemine, parandusettepanekud /eelnõu/ E. Velberk

             Seletuskiri
             EA seletuskirja Lisa 1 Üleminevad lepingud
             Eealarve 2020 koond
             Eealarve 2020 finantseerimistegevus
             Eealarve 2020 investeerimistegevus
             Eealarve 2020 likviidsed vahendid
             Eealarve 2020 põhitegevuse kulud
             Eealarve 2020 põhitegevuse tulud
          
   Eelarve täitmine seisuga 08.01.2020

             Eelarve muudatusettepanekud

9. Raasiku valla heakorra konkursi „Kaunis kodu" statuudi kinnitamine /eelnõu/ A. Ets

10. Loa andmine tänavavalgustuse hoolduse hanke läbiviimiseks /eelnõu/ K. Laast

11. Raasiku valla omandis olevate eluruumide ja mitteeluruumide üürile andmise ja kasutamise kord /eelnõu/ A. Ets

12. Järsi külas, Riisi katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. /eelnõu/ A. Ets
     KSH eelhinnang

13. Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni  koosseisu muutmine. /eelnõu/ A. Kallaste

14. Raasiku valla 2020 eelarve vastu võtmine /eelnõu/ E. Velberk

15. Avaldused ja kohapeal algatatud asjad