Jäätmemajandus

Jäätmete kogumist, vedamist, taaskasutamist ja kõrvaldamist nimetatakse jäätmekäitluseks. Raasiku valla jäätmehoolduseeskiri reguleerib korraldatud jäätmevedu Raasiku vallas, jäätmekäitluse nõudeid, jäätmeveo nõudeid, jäätmevaldajate kohustusi jäätmekäitlusel jne.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed tuleb üle anda veo ainuõigust omavale ettevõttele.

Raasiku valla territooriumil teostab korraldatud jäätmevedu Eesti Keskkonnateenused AS

http://www.keskkonnateenused.ee/avaleht vaata teenused - erakliendile - korraldatud jäätmevedu.

Aadress: Artelli 15, Tallinn

Telefon: 6400 800, lühinumber 1919

tallinn@keskkonnateenused.ee

Korraldatud jäätmeveo raames viiakse liigiti kogutud jäätmeid erinevatel aegadel, sest sõidukid, mida ettevõte omab, on ühekambrilised ja ei võimalda üheaegselt vedada erinevaid jäätmeliike. Eraldi saab korraldatud jäätmeveo raames ära anda järgmisi jäätmeid:

 1. Segapakend – hind moodustades sama mahu segaolmejäätmete hinnast 10%
 2. Segaolmejäätmed
 3. Paber ja kartong – hind moodustades sama mahu segaolmejäätmete hinnast 10%
 4. Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed – moodustades sama mahu segaolmejäätmete hinnast 20%
 5. Aia- ja haljastusjäätmed – moodustades sama mahu segaolmejäätmete hinnast 20%

Lisaks saab ära anda suuremõõtmelisi jäätmeid.

Lepingu vorm ja hinnakiri on leitav siit.

Jäätmeveo lepingu muutmiseks erinevat liiki jäätmete ära andmiseks on vajalik leping sõlmida teenuse osutajaga, kes väljastab igale jäätmeliigi veole vastava veograafiku. Täiendav informatsioon telefonil 6 400 800 ja e-posti aadressil: tallinn@keskkonnateenused.ee

 • Vältimaks segadust avalike konteinerite ja korteriühistute konteinerite tühjendamise osas, saab korteriühistu esindajalt ülevaate korterelamu juurde kuuluvatest jäätmekonteineritest.
 • KÜ-del ja majaomanikel tiheasustusalal (kus on kõrvuti üldkasutatavatega) on oma konteinerite jaoks soovitav konteinerid tähistada (või ehitada konteinerite hoiustamiseks maja), et vältida teiste isikute poolt jäätmete lisamist.

 

 1. Segapakend – konteineri puudumisel läbipaistev kilekott, mida müüvad muuhulgas ehituskauplused, kuid saab osta ettevõtte juurest, mis asub aadressil Artelli 15, Tallinn ning Raasiku vallamajast – 200 l kilekotid, 10 kotti rullis, rulli maksumus 2 eurot.

Korraldatud jäätmeveo raames segapakendite üleandmiseks, tuleb sõlmida kirjalik veoleping jäätmevedajaga. Segapakendi veo hind moodustab sama mahu olmejäätmete veo hinnast 10% (vaata teenuse pakkuja hinnakirja).

Ühekordse veo korraldamiseks, tuleb telefoni nr 6400 800 teel teada anda segapakendite üleandmise vajadusest.

 1. Segaolmejäätmete minimaalsed veosagedused on tiheasustusalal väikeelamute juurest kord 4 nädala jooksul, korterelamute (5 ja enam korterit) ja asutuste juurest vähemalt kord nädala jooksul, hajaasustuses kord 12 nädala jooksul.
 1. Paberi- ja kartongjäätmete ning pakendikonteineri/koti tühjendus toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui iga 4 nädala tagant – Korraldatud jäätmeveo korras jäätmete üleandmiseks, tuleb sõlmida kirjalik veoleping jäätmevedajaga. Paberi- ja kartongijäätmete veo hind moodustab sama mahu olmejäätmete veo hinnast 10% (vaata teenuse pakkuja hinnakirja).

Ühekordse veo korraldamiseks, tuleb võtta ühendust jäätmevedajaga telefoni nr 6400 800 teel.

 1. Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete vähim veosagedus on kord 2 nädala jooksul. Korraldatud jäätmeveo korras biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete üleandmiseks, tuleb sõlmida kirjalik veoleping jäätmevedajaga. Biolagunevate köögi- ja  sööklajäätmete veo hind moodustab sama mahu olmejäätmete veo hinnast 20% (vaata teenuse pakkuja hinnakirja).

Ühekordse veo korraldamiseks, tuleb võtta ühendust jäätmevedajaga telefoni nr 6400 800 teel.

 1. Aia- ja haljastusjäätmete – konteineri puudumisel läbipaistev kilekott, mida müüvad muuhulgas ehituskauplused, kuid saab osta ettevõtte juurest, mis asub aadressil Artelli 15, Tallinn ning Raasiku vallamajast – 200 l kilekotid, 10 kotti rullis, rulli maksumus 2 eurot.

Vedu teostatakse perioodil 1.aprill kuni 1.november. Aia- ja haljastusjäätmed peavad olema pakendatud läbipaistvasse kuni 200 liitrisesse pealt suletud kilekotti. Korraldatud jäätmeveo korras aia- ja haljastusjäätmete üleandmiseks, tuleb sõlmida kirjalik veoleping jäätmevedajaga. Veo hind moodustab sama mahu olmejäätmete veo hinnast 20% (vaata teenuse pakkuja hinnakirja).

Ühekordse veo korraldamiseks, tuleb võtta ühendust jäätmevedajaga telefoni nr 6400 800 teel.

Suurjäätmed vedu teostatakse tellimuse alusel. Tellimuses peab olema märgitud jäätmete kogus ja kirjeldus, maksimaalne kogus ühe majapidamise kohta ühe veokorra kohta on kuni 5m3.

Suurjäätmed on näiteks kodumajapidamises ülejäänud ja kasutamise otstarvet mitteomav mööbel , mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, jõulukuused jms mis jäätmemahutisse esemete suuruse tõttu ära ei mahu. Suurjäätmetena ei käsitleta ehitusjäätmeid, suuremõõtmelised probleemtooteid (nt. autoromud, auto rehvid, elektroonikaromud või nende osad).

Täiendav informatsioon telefonil 6400 800 ja e-posti aadressil: tallinn@keskkonnateenused.ee

Koostöö Raplamaa Jäätmekäitluskeskusega:

Kõiki liigiti sorteeritud jäätmeid saavad Raasiku valla elanikud üle anda Raplamaa Jäätmekäitluskeskuses Mäepere jäätmejaamas asukohaga Ülejõe küla, Rapla vald.

Jäätmejaama lahtiolekuaegadega, vastuvõetavete jäätmeliikide ning hinnakirjaga on võimalik tutvuda: http://www.rjkk.ee/jaatmejaamad.

Täiendav informatsioon telefonil 4842 237 ja 5125 847 raplajjaam@rjkk.ee

Liigiti kogutud jäätmeid on võimalik ära anda :

Aruküla jäätmepunkti Sügise tn 2b territooriumil (katlamaja kõrval), võetakse eraisikutelt vastu kodumajapidamises tekkinud:

 • ohtlikke jäätmeid – lahustid, happed, pestitsiidid, vanad ravimid, patareid, akud, päevavalguslambid, värvi- ja lakijäätmed, kodukeemia jäägid, määrdeõlid, õlifiltrid, liimi jäägid ning nendega saastunud pakendid;
 • elektroonikaromusid – komplektsed (st lammutamata) külmkapid, elektripliidid, pesumasinad, elektriradiaatorid, tolmuimejad, televiisorid, raadiod, kodused IT seadmed (kuvarid, arvutid, hiired, printerid, skannerid), triikrauad, õmblusmasinad, röstrid, kaalud, kellad, elektritööriistad (va tööstuslikud), seire- ja valveseadmed, andurid, kütteregulaatorid, termostaadid, kliimaseadmed, ventilaatorid.

Nimetatud jäätmeid saab üle anda kohapeal töötava inimese loal ja juhendamisel ning vastuvõtupunkti lahtiolekuaegadel.

Kolmapäev          12:00 – 18:00

Neljapäev            12:00 – 18:00

Reede                   12:00 – 15:00

Laupäev               10:00 – 15:00

Riiklikel pühadel jäätmeid vastu ei võeta.

Väljaspool lahtiolekuaega on jäätmete toomine kinnistule keelatud.

Muid nimetamata jäätmeid kogumispunktis üle anda ei saa. Vaata infot: www.kuhuviia.ee

Küsimuste korral palun ühendust võtta Raasiku valla keskkonnaspetsialistiga tel 6070 750 ja 5551 2527 raasiku.vald@raasiku.ee või Raven OÜ tel 6096 764 info@ravenou.ee

Vanarehvide kogumispunkti Järsi külas Järsi tee 10 territooriumil, mis on avatud E-R 8-18. Info Aave Transport OÜ tel 6005 233 või info@aavetransport.ee

Kasutuselt kõrvaldatud kodumasinate ja –elektroonika vastuvõtupunkti Kiviloo külas  MTÜ Kiviloo Külakeskus territooriumil, info Kiviloo Külakeskuse tel 5866 6639.

Patareid, akud, lambipirnid saab ära anda Raasiku valla kauplustes vastavatesse kogumiskastidesse.

Aegunud, kasutust mitteleidvad ravimid saab ära anda Raasiku valla apteekides vastuvõtuaegadel:

Raasiku apteek
E,T,K,R 9.00-16.00 N 12.00-18.00 aadressil: Tallinna mnt 19, Raasiku, Harjumaa
Aruküla apteek 
E,T,K,R 9.00-14.00 N 14.00-19.00 aadressil: Piiri tn 12a, Aruküla, Harjumaa

Pakendikonteinerid (alumiinium-, klaas-, plastik- ja tetrapakendid) ning paberi ja kartongpakendid (lahtivõetud pappkastid, paber, läikiv paber, reklaamlehed jms) asuvad valla territooriumil avalikus ruumis külades ja alevikes, on tähistatud vastavate siltidega.

Suured konteinerid Aruküla ja Raasiku alevikus: https://www.eto.ee/eto-konteinerid/ vali Raasiku vald.

Väikesed konteinerid alevikes ja külades: https://pakendiringlus.ee/pakendikonteinerid/ vali Raasiku vald.

 • Kasutuselt kõrvaldatud rõivad, jalatsid terved mänguasjad jmt. (terved ja korduskasutusse sobivad esemed); kogub MTÜ Riidepunkt. Lisainformatsioon: https://www.facebook.com/riidepunkt/.

Arukülas: Tallinna mnt 24 Vallamaja juures ja Raasikul Tallinna mnt 19 Tervisekeskuse juures.

Liigiti kogutud jäätmete vastuvõtupunktidesse ja –konteineritesse ei ole lubatud tuua jäätmeid, mis sinna ei kuulu.

Lisainfo www.kuhuviia.ee

Jäätmealast nõu (ka ettevõtetele) ning korraldatud jäätmevedu puudutavates küsimustes annab MTÜ Jäätmehalduskeskus, meiliaadressil info@jaatmehalduskeskus.ee