Muude erakorraliste kulutuste hüvitamine

Muude erakorraliste kulutuste hüvitamise toetuse eesmärk on leevendada isiku või tema perekonna kriisiolukorda, mille on põhjustanud õnnetusjuhtum, tulekahju, vargus, haigestumine, töövõimetuks muutumine, lähedase kaotus või muu sarnane sündmus.

Toetuse taotlemiseks esitab isik või erandkorras kolmas isik Vallavalitsusele taotluse, millele võimalusel lisatakse vastavate ametkondade tõendid kriisiolukorra põhjendatuse kinnitamiseks (politsei, tuletõrje, tervishoiuasutus vm).

Muude erakorraliste kulutuste hüvitamiseks võib toetust määrata ulatuses, mis tagab isikule vahendite olemasolu vähemalt kehtiva toimetulekupiiri ulatuses. Toetus määratakse ja makstakse koheselt, kui ohus on inimese tervis ja elu või kui toetuse hilisem maksmine toob kaasa täiendavaid kulutusi.

Toetuse taotlemiseks esitatakse sotsiaaltoetuse taotlemise avaldus.

Täiendav info sotsiaal- ja haridusosakonnast. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ning vastuvõtuajad leiate siit

Õigusaktid:

Vastutaja: Sotsiaaltööspetsialist Karin Möllits, 55567128, karin.mollits@raasiku.ee