Planeeringute menetlemine riigis välja kuulutatud eriolukorra ajal.

18.03.20

12. märtsil 2020 kuulutati kogu riigis välja eriolukord kuni 1. maini 2020 (Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korraldus nr 76). Eriolukorra kestel on keelatud kõik avalikud kogunemised. Kõik eriolukorra ajaperioodil toimuma pidanud planeeringute avalikud arutelud, avalikustamised jm kohtumised lükkuvad edasi ning uusi avalikke arutelusid välja ei kuulutata. Uued kuupäevad avalike arutelude jm kohtumiste korraldamiseks saab vallavalitsus anda peale avalike kogunemiste keelu lõppemist.

Edasilükkamise õiguslikuks aluseks on haldusmenetluse seaduse § 41, mis näeb ette, et kui haldusakti või toimingut ei ole võimalik anda või sooritada ettenähtud tähtaja jooksul, peab haldusorgan viivituseta tegema teatavaks haldusakti andmise või toimingu sooritamise tõenäolise aja ning näitama ettenähtud tähtajast mittekinnipidamise põhjuse. Kuna tähtajast mittekinnipidamise põhjuseks on eriolukorra väljakuulutamine, sh avalike kogunemiste keelamine kogu riigis, on tõenäoline toimingu sooritamise ehk avaliku arutelu korraldamise uus aeg seotud avalike kogunemiste keelu lõppemisega.

Täpsemalt saate lugeda: https://planeerimine.ee/2020/03/planeeringute-menetlemine-eriolukorra-tingimustes/

Menetlustoimingud, mida saab teha digitaalselt, toimuvad tavapäraselt.

Küsimused konkreetsete planeeringute kohta palume saata e-postiga aadressile planeeringud@raasiku.ee.

Planeeringute menetlemine

Rahandusministeeriumi Planeeringute osakond on loonud planeerimisega seotud veebilehe, millel on väljatoodud planeeringute menetlusskeemid:

http://planeerimine.ee/seadus-ja-juhendid/menetlused/

Veebilehelt on võimalik saada infot ruumilise planeerimise kohta.
Õigusaktid ja juhendid: 
http://planeerimine.ee/seadus-ja-juhendid/