Raieloa taotlus

 

Raieloa andmise üldandmed
Raieluba antakse Raasiku valla haldusterritooriumil mittemetsamaal kasvavate puude raieks.  Raieluba on vaja üle 10 sentimeetri rinnas-diameetriga (puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast) puude (v.a viljapuude) ja põõsaste raiumiseks või kui puu võra kärbitakse rohkem kui 25 %.

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates. Väljastatud raieluba kehtib kuni 12 kuud.
Raieluba võib taotleda puu kasvukoha kinnistu omanik või omaniku esindaja lihtkirjaliku volituse alusel.

Eritingimus: Raieluba ei ole vaja taotleda tuuleheite või -murru korral maha kukkunud või muul moel inimeste elule, tervisele või varale ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule. Nimetatud asjaoludel puu raiumisest tuleb esimesel võimalusel, kuid hiljemalt teole järgneval kolmandal tööpäeval, teatada Raasiku Vallavalitsusele.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Keskkonnaspetsialist Johanna Sepmann, telefon 60 70 750,  e-post johanna.sepmann@raasiku.ee

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Raieloa elektrooniliseks taotlemiseks tuleb Raasiku valla teenuste ja toimingute keskkonda sisse logida. Teie isik tuvastatakse  ja Teile kuvatakse rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Raasiku vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Raasiku vallamajast. 

Viide: