Toimetulekutoetus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele ja seda maksab kohalik omavalitsus. Puuduse leevendamiseks kasutavad kohalikud omavalitsused sõltuvalt olukorrast nii sotsiaalteenuseid kui ka muud sotsiaalabi. Toimetulekutoetust makstakse siis, kui kõik muud vaesuse ja puuduse leevendamise abinõud on osutunud ebapiisavaks. 

Kestvus:

Toimetulekutoetust määrab ja maksab valla- või linnavalitsus. 

Toetuse taotleja esitab toimetulekutoetuse saamiseks avalduse hiljemalt 20. kuupäevaks valla- või linnavalitsusele, kelle haldusterritooriumil asub tema tegelik elukoht. Toimetulekutoetus määratakse viie tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist. Toetuse summa maksab valla- või linnavalitsus kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. 

Õigusaktid ja viited:

Vastutaja:

Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Juta Asuja,
60 70 298, 53 328 508, 
juta.asuja@raasiku.ee