« Tagasi

Aruküla alevikus Võidu tn 17 katastriüksusel ja lähialal kehtestati detailplaneering

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 3. jaanuari 2022. a korraldusega nr 1 kehtestati Aruküla alevikus Võidu tn 17 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleval elamumaa sihtotstarbega katastriüksusel määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja määrata vajalikud servituudid, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 6300 m2. Maaüksuse osas ei ole varem kehtestatud detailplaneeringuid. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla üldplaneeringuga, selle on kooskõlastanud Päästeamet ja Keskkonnaamet.

Detailplaneeringu elluviimisega ei ole ette näha negatiivseid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ega olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale. Planeeringu elluviimine ei muuda oluliselt olemasolevat olukorda alevikus.

Detailplaneeringu koostamine algatati Raasiku Vallavolikogu 8. detsembri 2020. a. otsusega nr 46. Planeeringulahendus esitati 2. augustil 2021. a arvamuse avaldamiseks naaberkinnistute omanikele ning kooskõlastamiseks ametitele. Esitati üks muudatusettepanek, mis võeti planeeringulahenduses arvesse. Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikustamisele Raasiku Vallavalitsuse 1. novembri 2021. a korraldusega nr 362. Avalik väljapanek toimus 18. novembrist – 2. detsembrini 2021. a , mille jooksul ei esitatud kirjalikke arvamusi ega tähelepanekuid. Vastavalt planeerimisseaduse § 136 lg 2 ei korraldatud avalikku arutelu.

Planeeringu materjalide ja lisadokumentidega saab tutvuda Raasiku valla avalikus dokumendiregistris https://raasiku.kovtp.ee/dokumendid ja Vallavalitsuses kohapeal (Aruküla alevikus, Tallinna mnt 24, eelneval kokkuleppel planeeringute spetsialistiga).

Kõnealuse detailplaneeringu toimik: http://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=177750

Lähtudes Planeerimisseaduse §139, Raasiku Vallavolikogu 25. mai 2020. a määruse nr 9 „Planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamine Raasiku vallas" § 4 punktist 2, Raasiku Vallavolikogu 13.veebruari 2018. a otsusest nr 13 „Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse volitamine Raasiku Vallavalitsusele", andis Raasiku vallavalitsus korralduse kehtestada Raasiku vallas Aruküla alevikus Võidu tn 17 katastriüksusel (registriosa 1746302; katastritunnus 65101:003:1910; pindala 5032 m2; sihtotstarve 100% elamumaa) ja lähialal arhitektuuribüroo Ruumi Grupp OÜ koostatud detailplaneering.