« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Kalesi külas, Kastani katastriüksusel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 8. juuni 2021. a. otsusega nr 26 algatati detailplaneering Kalesi külas, Kastani katastriüksusel (KÜ 65101:001:0568) ja lähialal.

Kavandatakse ühepereelamut, selle juurde käivate abihoonete ja tehnorajatistega. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta maa sihtotstarve elamumaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja määrata vajalikud servituudid, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 4700 m2.

Maaüksuse osas ei ole varem kehtestatud detailplaneeringuid. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla üldplaneeringuga, kuna kinnistu asub tiheasustuse ja hajaasustuse piiril (piir ei ole määratud katastriüksuse täpsusega), kus kahes suunas kõrvalkinnistutel on olemas elumajad.

Detailplaneeringu koostajaks on FIE Peep Moorast (registrikood: 11559977, e-mail p.moorast@gmail.com, tel 58373248), detailplaneeringu algataja on Raasiku Vallavolikogu, koostamise korraldaja ning kehtestaja on Raasiku Vallavalitsus.

Käesoleva otsuse ja selle lisadega on võimalik tutvuda Raasiku valla kodulehel https://raasiku.kovtp.ee/detailplaneeringud , otselink avaliku dokumendiregistri toimikusse: http://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=189578 , Vallavalitsuse kantseleis (tööajad: E-K 08.00-12.00 ja 13.00-17.00, N 08.00-12.00 ja 13.00-18.00, R 08.00-13.00, kuid vastavalt COVID haiguse leviku tõkestamise meetmetega võib olla erisusi), raasiku.vald@raasiku.ee, tel 6070348 või eelneval kokkuleppel planeeringute spetsialistiga, planeeringud@raasiku.ee, tel 5017483.

Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude strateegiline hindamine algatamata. Detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse tähenduses, tegemist ei ole Natura 2000 võrgustiku alaga. Arvestades planeeritava tegevuse mahtu ei ole vajalik koostada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangut ning detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik läbi viia keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlust.

Planeeringu koostamise käigus viiakse läbi vajalikud uuringud, millede täpne maht ja nimekiri täpsustatakse vastavate ametiasutustega planeeringu koostamise käigus. Lähteseisukohtades on välja toodud radooniriski uuring.

Infopäringud palume edastada e-posti aadressile raasiku.vald@raasiku.ee või paberkandjal Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201.