« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine avatud menetluses

Piia Kräutlein Palo on esitanud Puraviku kinnistu omanikuna projekteerimistingimuste taotluse 2011002/11847 ehitustingimuste muutmiseks Puraviku, Kalesi küla ( katastritunnus 65101:003:0804, pindala 2502 m², sihtotstarve 100% elamumaa. Antud krundile kehtib Kullerkupu kinnistu ja lähiala detailplaneering, vastu võetud 10.08.2010. Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse täpsustada lubatud katusekallet 30º - 45º,  nüüd soovitakse saada 0º - 45º. See läheb vastuollu nüüdseks väljaehitatud eluhoonetega, lõhub välja kujunenud ansamblilisuse.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 lg 1 alusel korraldada avatud menetlusena (projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul). Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja menetlusest teavitatakse nii valla veebilehel kui ka ajalehes "Sõnumitooja". Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 04.11 – 04.12 Raasiku valla veebilehel. Täiendav info: arhitekt Lily Rikkonen, lily.rikkonen@raasiku.ee, 6070444