« Tagasi

Aruküla alevikus asuva Sügise tn 2b ja lähiala kinnistu detailplaneeringu eskiisi tutvustus

21. märtsil 2019 kell 17.00 toimub Aruküla alevikus Tallinna mnt 24  Raasiku vallamaja II korruse koosolekutesaalis Aruküla alevikus asuva Sügise tn 2b ja lähiala kinnistu detailplaneeringu eskiisi tutvustus. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada olemasolev tootmismaa sihtotstarbega katastriüksus (65101:001:0247) kruntideks, kruntide sihtotstarbe muutmine elamumaaks, vajadusel transpordimaaks, ja osaliselt riigikaitsemaaks ning kruntide ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsude, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise ning haljastuse põhimõtete lahendamine. Planeeringu koostaja on Juhan Kutti OÜ.

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 17.01-16.02.2019 Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja veebilehel https://rpis.andmevara.ee/.