« Tagasi

Järsi külas Riisi katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu avalikustamine arvamuse avaldamiseks

Raasiku Vallavalitsus teatab, et perioodil 22.11 – 23.12.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel võimalik tutvuda ning arvamust avaldada Järsi külas Riisi katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu üle vastavalt planeerimisseaduse §81. Vastavalt ettepanekutele teeb vallavalitsus kaalutlusotsuse alusel muudatused ülalnimetatud dokumentidesse ning algatamise eelnõu edastatakse Raasiku Vallavolikogule.

Arvamust võivad avaldada kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele hiljemalt 23.12.2019 (sh) e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee.