« Tagasi

Igavere küla Männipõllu detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku vallavalitsus teatab, et 13.02.-13.03.2020 on Raasiku vallamaja kantseleis (Aruküla alevik, Tallinna mnt 24) ja valla veebilehel raasiku.kovtp.ee võimalik tutvuda Igavere külas asuva Männipõllu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringuga. Tegu on korduvväljapanekuga, esimene toimus 28.08 – 25.09.2019, mis ei vastanud seaduse nõudele (29 päeva 30 asemel). Männipõllu kinnistu suurus on 10061 m2. Planeeringuala külgneb põhjast Põldvuti, idast Proogi, lõunast Mäetuka katastriüksusega ja läänest Männi katastriüksuse ja reformimata riigimaaga. Detailplaneeringuga toimub olemasoleva elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine kolmeks elamumaa katastriüksuseks, määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastuse põhimõtted. Detailplaneering on Raasiku valla üldplaneeringut muutev, kuna üldplaneeringu kohaselt on maakasutuse juhtotstarbeks määratud maatulundusmaa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek määrata Männipõllu maaüksuse osas juhtotstarbeks väikeelamumaa. Detailplaneeringu on koostanud OÜ Melbra. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet ja Maanteeamet.

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 13.03.2020 a (sh) e-posti aadressil planeeringud@raasiku.ee.