« Tagasi

Järsi külas Kakulaane katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 16.04.2019. a otsusega nr 20 algatati detailplaneering Järsi  külas Kakulaane katastriüksusel ja lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta olemasolev maatulundusmaa sihtotstarve elamumaaks, seada kinnistule ehitusõigused ja hoonestustingimused, lahendada                 juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu on 2150 m².

Detailplaneeringu algatamisettepanek on Raasiku valla üldplaneeringut muutev. Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.