« Tagasi

Kulli külas, Vindimetsa katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 12.03.2019. a otsusega nr 13 algatati detailplaneering Kulli külas Vindimetsa katastriüksusel ja lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev maatulundusmaa kaheks ja ühel katastriüksusel muuta sihtotstarve elamumaaks. Elamumaa katastriüksusel seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja määrata vajalikud servituudid, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 2,6 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla kehtiva üldplaneeringuga. Otsusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.