« Tagasi

Kurgla külas Lõokese katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 16.04.2019. a otsusega nr 19 algatati detailplaneering Kurgla külas Lõokese katastriüksusel ja lähialal. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa kaheks, seada kinnistule ehitusõigused ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu  2,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla kehtiva üldplaneeringuga. Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.