« Tagasi

Põldvuti katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 02.05.-02.06.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja veebilehel https://rpis.andmevara.ee/ võimalik tutvuda Igavere külas asuva Põldvuti katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendusega. Detailplaneeringut koostab OÜ Melbra. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbega katastriüksus kaheks elamumaa katastriüksuseks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneering on Raasiku valla kehtivat üldplaneeringut muutev.

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 03.06.2019. a kell 8.00 e-posti aadressil krista.kohv@raasiku.ee.