Veemajandus

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon
 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga tegeleb OÜ Raven, Sügise tn 2a Aruküla 75201 Harju maakond, telefon 6096764
OÜ Raven teenused ja hinnakiri
 

Raasiku aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine

     Raasiku ÜVK joonis
     Teemeistri tee pumpla

 

Puurkaev

Vastavalt Keskkonnaministri 17.07.2015. a määrusele nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid" vormile tuleb puurkaevu rajamiseks esitada Raasiku Vallavalitsusele kavandatava puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotluse, mille vorm on leitav määruse lisana nr 1.

Info järgnevate toimingute kohta Keskkonnaameti kodulehelt: https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/vesi/puurkaevu_rajamine1.pdf

Määruse nr 43 lisa 1 taotlusvorm: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/7201/5001/KKM_m43_lisa1.pdf

 

Omapuhastite kasutamine

Raasiku valla tiheasustusaladel (Aruküla ja Raasiku alevik) on reovee omapuhastite (septik + imbsüsteem) kasutamine keelatud
Valla külades on omapuhastite kasutamine lubatud ainult keskkonnaspetsialisti nõusolekul. Selleks tuleb vallavalitsusse esitada kooskõlastamiseks omapuhasti projekt või kinnistu asendiplaan, kuhu on omapuhasti asukoht peale märgitud.

Omapuhasti asukoha planeerimisel tuleb arvestada, et reovee imbsüsteem peab olema:

  • majast, teest ja kinnistu piirist minimaalselt 5 meetri kaugusel;
  • puudest minimaalselt 3 meetri kaugusel;
  • veekogust minimaalselt 30 meetri kaugusel;
  • kaevust minimaalselt 50 meetri kaugusel