Raasiku Vallavolikogu istung toimub 16. jaanuaril 2018

Raasiku Vallavolikogu toimub 16. jaanuaril 2018 algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse nõupidamiste saalis järgmise päevakorraprojektiga:

1. Vallavanema informatsioon

2. Raasiku valla 2018 a eelarve II lugemine /määruse eelnõu/ E. Velberk, komisjonide esimehed.
    /Eelarve projekt/

3. Maamaksu määra kehtestamine 2018. aastaks. /määruse eelnõu/ A. Sepp, komisjoni esimees

4. Raasiku valla küladele eraldatud rahaliste vahendite jaotamise kord I lugemine. /määruse eelnõu/ A. Niinre, komisjoni esimees A. Kallaste.

5. Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse delegeerimine Raasiku Vallavalitsusele. /otsuse eelnõu/ A. Sepp

6. Arvamuse andmine Pihuvere II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa HARM-096 (L.MK/300198) pikendamise taotlusele. /otsuse eelnõu/ A. Kruusvall

7. Isikliku kasutusõiguse seadmine Raasiku vallale kuuluvale kinnisasjale Perila külas, Mätliku mü, Elektrilevi OÜ kasuks. /otsuse eelnõu/ G. Nuuma, komisjoni esimees
    /Asendiplaan/

8. Isikliku kasutusõiguse seadmine Raasiku vallale kuuluvale kinnisasjale Järsi külas, Uudismaa teel, Elektrilevi OÜ kasuks. /otsuse eelnõu/ G. Nuuma, komisjoni esimees
     /Asendiplaan/
 
    /Volikogu otsuse nr 24, 08.04.2016 lisa/

9. Valla valimiskomisjoni liikme ja asendusliikme nimetamine. /otsuse eelnõu/ G. Nuuma

10. Audiitori määramine. /otsuse eelnõu/ A. Sepp, komisjoni esimees

11. Raasiku valla 2018 a eelarve vastuvõtmine. /määruse eelnõu/ E. Velberk

12. Raasiku valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasu alammäära kehtestamine.
      /eelnõu, juhul kui eelarve ei ole vastu võetud/ A. Sepp

13. Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtutasu ja tehtud kulutuste eest hüvituse maksmise korra kehtestamine. /otsuse eelnõu/ T. Rühka

14. Volikogu istungite aja määramine. /protokolliline otsus/ T. Rühka

15. Avaldused ja kohapeal algatatud küsimused