Õpilase sõidutoetuse taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Ühistranspordi kulud hüvitatakse päevases õppevormis põhi- ja üldkeskharidust omandavatele õpilastele, v.a väljaspool Raasiku valda eestikeelset põhiharidust omandavatele õpilastele.

Toetust on õigus taotleda õpilase lapsevanemal, eestkostjal, hooldajal või õpilasel alates 16. eluaastast, kelle sõitu riik ei doteeri, kui on täidetud järgmised tingimused:
 1) võrdset hooldusõigust omavad vanemad või õpilase ainuhooldusõigust omav vanem või lapse eestkostja on rahvastikuregistri andmetel valla elanik eelmise aasta 31. detsembri seisuga;
 2) õpilane, kelle sõidutoetust taotletakse on rahvastikuregistri andmetel Raasiku valla elanik.

Muukeelsetes koolides õppivatele põhikooli õpilastele hüvitatakse sõit alalisele elukohale lähimasse õppeasutusse ja tagasi 100% ulatuses. Erivajadustega laste koolides õppivatele põhikooli õpilastele hüvitatakse sõit 100% ulatuses. Valla koolides õppivatele õpilastele, kelle elukoht pole kooliga saamas asulas, kelle elukohast kooli on üle 3 km ja kelle pole võimalik kasutada õpilasliini, hüvitatakse koolisõidukulud ühistranspordile 100 % ulatuses.

Toetuse taotlemisel tuleb isikul esitada vallavalitsusele vormikohane avaldus. Taotlusele lisatakse kuludokumendid. Kuludokumendiks ei loeta pärast 31. detsembrit 2016. a soetatud AS Eesti Liinirongid rongipileteid v.a lõigetes 8 – 10 sätestatud juhtudel

Kestvus:

Toetuse väljamaksmise aluseks on hiljemalt järgneva kuu 10. kuupäevaks vallavalitsusele esitatud nõuetekohaselt täidetud taotluse blankett

Õigusaktid:

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Karin Möllits, 6070248, karin.mollits@raasiku.ee


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Raasiku vallamajast E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada nõuetekohaselt täidetud blankett

Viide: