Õpilase sõiduhüvitis

Õpilase sõiduhüvitise eesmärk on vähendada põhi- ja keskhariduse omandamisega seonduvaid kulusid. Ühistranspordi kulud hüvitatakse päevases õppevormis põhi- ja üldkeskharidust omandavatele õpilastele, v.a väljaspool Raasiku valda eestikeelset põhiharidust omandavatele õpilastele.

Õpilaste sõiduhüvitis Aruküla ja Raasiku alevikes elavatele õpilastele on kuni 20 eurot kalendrikuus, väljaspool alevikke elavatele õpilastele kuni 26 eurot kalendrikuus;

Hüvitist on õigus taotleda õpilase lapsevanemal, eestkostjal, hooldajal või õpilasel alates 16. eluaastast, kelle sõitu riik ei doteeri ja kui on täidetud järgmised tingimused:

  1) õpilase vanemad, üksikvanem või hooldaja on rahvastikuregistri andmetel Raasiku valla elanikud eelmise aasta 31. detsembri seisuga;
  2) õpilane, kelle sõiduhüvitist taotletakse on rahvastikuregistri andmetel Raasiku valla elanik.

  (3) Muukeelsetes ja erivajadustega laste koolides õppivatele põhikooli õpilastele hüvitatakse kool-kodu sõidud 100% ulatuses.

Hüvitise väljamaksmise aluseks on hiljemalt järgneva kuu 10. kuupäevaks vallavalitsusele esitatud nõuetekohane taotlus. Taotlusele lisatakse kuludokumendid. Hüvitamisele kuuluvad ainult kolme viimase kuu kuludokumendid. Taotleja on kohustatud mitme korra sõidupiletil maha kriipsutama need korrad, mida ei ole kasutatud koolipäevadel või mida on kasutanud teised isikud.

Avaldus sõidutoetuse saamiseks 

Õigusaktid:

Vastutaja: sotsiaaltööspetsialist Karin Möllits, karin.mollits@raasiku.ee