RAASIKU VALLA PUUETEGA INIMESTE ELUASEME FÜÜSILINE KOHANDAMINE VOL.2

10.07.20

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Projekti nimi: Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine vol.2

Projekti number: 2014-2020.2.05.19-0227

Projekti algus ja lõpp: 01.11.2019 -31.07.2020

Projekti maksumus kokku: 8 676 eurot, millest ERF toetus on 7374,6 eurot.

Projekti "Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine vol.2" käigus kohandatakse perioodil 01.11.2019-31.07.2020 kahe puudega inimese elukohad vastavamaks nende vajadustele. Projekti käigus tehakse mõlemas elukohtades kohandused pesemis- ja hügieenitoimingute läbiviimiseks

Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoor “Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse”

11.02.20

Projekt: Raasiku valla koolide HEV väikevahendid

Projekti number: 2014-2020.1.04.18-0088

Projekti eesmärk on suurendada Raasiku valla munitsipaalkoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid.

Projekti tulemusel:

  • on suurenenud koolide valmisolek rakendada kaasava hariduse põhimõtteid.
  • on paranenud koolide varustatus väikevahenditega, mis toetavad haridusliku erivajadustega laste õpetamist/abistamist
  • on paranenud koolide võimalused pakkuda lastele tuge rahunemisel
  • on sisustatud tugispetsialistide tööruumid/-keskkond toetavamaks tööks HEV lastega.
  • on loodud võimalusi liikumiseks kooli ruumides sees ning õues

Projekti periood: 01.03.2019-31.12.2019

Projekti kogumaksumus 49 463 eurot sh. projekti toetuse 42 043,55 ning omafinantseering 7 419,45 eurot.

PROJEKT „RAASIKU JA KOSE VALLA SOTSIAALTEENUSTE ARENDAMINE“

10.02.20

PROJEKT „RAASIKU JA KOSE VALLA SOTSIAALTEENUSTE ARENDAMINE" (projekti nr: 2014-2020.2.02.19-0236)

Raasiku vald koostöös Kose vallaga osaleb Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused"  tegevuses 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused".

Projekti eesmärk on vähendada tööealise inimese hoolduskoormust ning toetada tööturule sisenemist/tööturul jätkamist ning toetada tööealise erivajadustega inimese toimetulekut tööturule sisenemise/tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks läbi:

  • koduteenuse;
  • tugiisiku teenuse;
  • nõustamisteenuse ja tugigruppide.

Koduteenus ja nõustamisteenused ning tugigrupid hoolduskoormusega inimesele toetavad ja loovad võimaluse säilitada ja arendada täisealiste hooldusvajadusega inimeste võimetekohast toimetulekut koduses keskkonnas ning tööealistele hoolduskoormusega pereliikmetele võrdväärselt teiste tööealiste inimestega käia hooldusvajadusega inimese kõrvalt tööl.

Tugiisiku teenuse arendamise ja osutamise tulemusel on toetatud tööealise erivajadusega inimese toimetulekut ja võimekust asumaks tööturule või seal püsimiseks.

Projekti kestvus: 01.01.2020- 31.12.2021

Projekti kogumaksumus on 339 210 eurot, millest omafinantseering 84 802,50 eurot ja Euroopa Sotsiaalfondi toetus 254 407,50 eurot.

 

Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

23.09.19

Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Projekti nimi: Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Projekti number: 2014-2020.2.05.18-0109

Projekti algus ja lõpp: 01.08.2018-31.07.2019

Projekti maksumus kokku: 12 585 eurot, millest ERF toetus on 10697,25 eurot.

Projekti "Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" käigus kohandatakse perioodil 01.08.2018-31.07.2019 kolme puudega inimese, sealhulgas ühe lapse elukohad vastavamaks nende vajadustele. Projekti käigus tehakse kõigis elukohtades kohandused pesemis- ja hügieenitoimingute läbiviimiseks.