Raieloa taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Raieluba antakse Raasiku valla haldusterritooriumil mittemetsamaal kasvavate puude raieks.  Raieluba on vaja üle 10 sentimeetri rinnas-diameetriga (puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast) puude (v.a viljapuude) ja põõsaste raiumiseks või kui puu võra kärbitakse rohkem kui 25 %.

Raieluba ei ole vaja taotleda tuuleheite või -murru korral maha kukkunud või muul moel inimeste elule, tervisele või varale ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule. Nimetatud asjaoludel puu raiumisest tuleb esimesel võimalusel, kuid hiljemalt teole järgneval kolmandal tööpäeval, teatada Raasiku Vallavalitsusele.

Kestvus:

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates. Väljastatud raieluba kehtib kuni 12 kuud

Õigusaktid:

Raieloa andmise kord

Vastutaja:

Keskkonnaspetsialist Johanna Sepmann, telefon 60 70 750,  e-post johanna.sepmann@raasiku.ee


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Raasiku valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Raasiku vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Raasiku vallamajast.  Vastuvõtuajad:  vastuvõtt N 9-12, 13-18

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada vormikohane avaldus

Viide: