Sotsiaalteenuse taotlemine

Toimingu üldandmed:

Kirjeldus:

Sotsiaalteenus on  isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus. Sotsiaalteenuse taotlemiseks esitab isik või tema esindaja vallavalitsusele vastavasisulise avalduse. Avalduses tuleb märkida isiku nimi, elukoht, andmed perekonna sissetulekute ja koosseisu kohta ning teenuse taotlemise põhjus. Vallavalitsusel on õigus nõuda ja isikul või tema esindajal kohustus esitada asjasse puutuvaid täiendavaid andmeid ja/või dokumente. Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja teeb üldjuhul sotsiaalteenuse taotleja juurde kodukülastuse, mille käigus koostab akti taotleja materiaalsest ja sotsiaalsest olukorrast.

Sotsiaalteenused on:

 1.  Sotsiaalnõustamine 
 2.  Koduteenus
 3.  Tugiisikuteenus 
 4.  Isikliku abistaja teenus
 5.  Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
 6.  Varjupaigateenus
 7.  Turvakoduteenus
 8.  Eluruumi tagamise teenus
 9.  Võlanõustamisteenus
 10.  Sotsiaaltransporditeenus 
   Sotsiaaltransporditeenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Sotsiaaltransporditeenust taotlev isik esitab vallavalitsusele avalduse, milles põhjendab transpordi vajadust.

 11.  Täisealise isiku hooldus
 12.  Raske ja sügava puudega lapse hooldus 
 13.  Muud vajaduspõhised sotsiaalteenused. Nendeks on:
 •  logopeedi teenus;
 •  perelepitusteenus;
 •  kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine;
 •  rehabilitatsiooniteenusel osalemine;
 •  sõltuvusravi;
 •  toiduabi;
 •  viipekeele teenus;
 •  omasteta surnud isiku matmise korraldamine;
 •  muud toetavad teenused

Õigusaktid:

Sotsiaalteenuste osutamise kord Raasiku valla eelarvest

Sotsiaaltransporditeenuse hinna piirmäära kehtestamine

Vastutaja:

Hariduse- ja sotsiaalosakonna juhataja Juta Asuja,
60 70 298, 53 328 508, 
juta.asuja@raasiku.ee


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Raasiku vallamajast E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada nõuetekohaselt täidetud avaldus

 


Viide: