Toetused lastega peredele

Lastega perede toetuse eesmärk on laste kasvatamisega seotud kulutuste osaline hüvitamine laste ja perede heaolu tagamiseks ning elukvaliteedi tõstmiseks. Toetust makstakse ühekordse või perioodilise maksena raske majandusliku olukorra puhul ning see on ette nähtud kulutuste osaliseks hüvitamiseks ja ajutisest majandusraskusest ülesaamiseks.

Toetust saab taotleda avalduse alusel:

  1) koolitarvete, riiete, jalanõude jne ostmiseks;

  2) lapse õppekavavälise tegevuse kulude katmiseks (klassiekskursioon, teatri külastus jms);

  3) lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoid), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele (kui lapse toitlustaja on Raasiku valla hallatav asutus, loetakse toetus soodustuseks);

  4) muude kulutuste katmiseks.

Toetuse taotlemiseks esitab isik Vallavalitsusele vormikohase taotluse millele lisatakse

1) sotsiaalhoolekande seaduse § 133 alusel taotleja ja perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid;

2) tehtud kulutusi tõendavad dokumendid, mille kompenseerimiseks sotsiaaltoetust taotletakse.

Vallavalitsusel on õigus küsida täiendavaid andmeid ja dokumente, mis põhjendavad toetuse või teenuse vajadust, kohtuda taotlejaga, vajadusel külastada abivajaja elukohta ning teha päringuid andmeregistrite

Toetuse taotlemiseks esitatakse avaldus:

Täiendav info sotsiaal- ja haridusosakonnast. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ning vastuvõtuajad leiate siit

Õigusaktid:

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Karin Möllits, Kontaktid:  55567128, karin.mollits@raasiku.ee