„Kirde-Jäätma“ detailplaneeringu algatamine Kalesi külas, Jäätma katastriüksusel ja lähialal.

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 9. veebruari 2021. a. otsusega nr 9 algatati „Kirde-Jäätma" detailplaneering Kalesi külas, Jäätma katastriüksusel (KÜ 65101:003:0721) ja lähialal.

Kavandatakse praeguse Jäätma katastriüksuse kirdepoolses osas elurajooni rajamist kuni 11 üksik- või kaksikelamu krundiga, neid teenindava tee ja taristuga. Lisaks tuleb rajada kaitsehaljastusega ning muude leevendavate meetmetega puhverala rajatava elamurajooni ning selle piirinaabriks oleva tootmispiirkonna vahele. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada praegu maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus elamumaa katastriüksusteks ning transpordimaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja määrata vajalikud servituudid, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine, vertikaalplaneerimine ning haljastus. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 4,3 ha.

Maaüksuse kõnealuses osas ei ole varem kehtestatud detailplaneeringuid. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla üldplaneeringuga.

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lõike 2 punktile 4 tuleb keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) algatamise vajalikkust kaaluda ja anda selle kohta eelhinnang, kui koostatakse detailplaneering, millega kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud valdkonda kuuluvat ja KeHJS § 6 lõike 4 alusel kehtestatud määruses nimetatud tegevust. Tuginedes KeHJS § 6 lõike 2 punktile 10 ja KeHJS § 6 lõike 4 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" (edaspidi määrus nr 224) § 13 punktile 2 tuleb KSH algatamise vajalikkust kaaluda ja anda selle kohta eelhinnang, kui tegemist on KeHJS § 6 lõikes 1 ning määruses nr 224 nimetamata juhul elurajooni arendamisega.

KeHJS § 33 lõigete 3-6 kohaselt KeHJS § 33 lõikes 2 nimetatud detailplaneeringu elluviimisega kaasneva KSH vajalikkus otsustatakse, lähtudes KeHJS § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning KeHJS § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest. KeHJS § 33 lõigete 4 ja 5 sätestatud kriteeriumide alusel antud eelhinnang on esitatud detailplaneeringu algatamise otsuse lisas 2.

Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH) algatamata, sest planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Seega KSH läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimismenetluse käigus. KSH eelhinnangus on välja toodud, missuguste meetmetega tuleb arvestada detailplaneeringu koostamisel. Enne otsustamist küsiti KeHJS § 33 lõike 6 kohaselt KSH vajalikkuse osas Keskkonnaameti seisukohta. Vastavalt KeHJS § 35 lg 5 p 3 teavitame, et detailplaneeringu koostamise algataja on Raasiku Vallavolikogu, koostamise korraldaja ja kehtestaja Raasiku Vallavalitsus ning planeeringulahenduse koostaja Sala Terrena OÜ (Harju maakond, Rae vald, Lagedi alevik, Liiva tee 2, info@salaterrena.ee).

Planeeringu koostamise käigus viiakse läbi vajalikud uuringud, millede täpne maht ja nimekiri täpsustatakse vastavate ametiasutustega planeeringu koostamise käigus. Lähteseisukohtades on välja toodud radooniriski uuring, mürauuring ja ehitusgeoloogiline uuring.

Detailplaneeringuga seotud dokumentidega on võimalik tutvuda Raasiku Vallavalitsuses (eelneval kokkuleppel planeeringute spetsialistiga, tel 5017483) ja Raasiku valla dokumendiregistris: http://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=178090

Raasiku Vallavalitsus on avaldanud ametlikud teadaanded planeerimisseaduse (PlanS) § 128  lg 6-8 ja KeHJS §35 lg 5 alusel. Teade kõnealuse detailplaneeringu osas on edastatud planeeringuala ümbritsevate maaüksuste omanikele vastavalt rahvastikuregistrisse või äriregistrisse kantud andmetele, füüsilisele aadressile lihtkirjana ning e-maili aadressile. Infopäringud palume edastada e-posti aadressile raasiku.vald@raasiku.ee või paberkandjal Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201.