« Tagasi

„Uus-Laane II“ detailplaneeringu algatamine Kurgla külas, Uus-Laane katastriüksusel ja lähialal.

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 8. juuni 2021. a. otsusega nr 25 algatati „Uus-Laane II" detailplaneering Kurgla külas, Uus-Laane katastriüksusel (KÜ 65101:002:0336) ja lähialal.

Detailplaneeringu eesmärgiks on moodustada üks elamumaa katastriüksus, moodustada planeeringuala ulatuses Laane tee jaoks transpordimaa katastriüksus, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja määrata vajalikud servituudid, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 7130 m2.

Maaüksuse kõnealuses osas ei ole varasemalt detailplaneeringuid kehtestatud. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla üldplaneeringuga.

Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude strateegiline hindamine algatamata. Detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse tähenduses, tegemist ei ole Natura 2000 võrgustikku kuuluva alaga. Arvestades planeeritava tegevuse mahtu ja iseloomu ei ole vajalik koostada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangut ning detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik läbi viia keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlust.

Detailplaneeringu koostajaks on Kesk Projekt OÜ (registrikood 12972777:, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 58a, e-mail kesk.group@gmail.com, tel 5050098), detailplaneeringu algataja on Raasiku Vallavolikogu, koostamise korraldaja ning kehtestaja on Raasiku Vallavalitsus.

Käesoleva otsuse ja selle lisadega on võimalik tutvuda Raasiku valla kodulehel https://raasiku.kovtp.ee/detailplaneeringud , otselink avaliku dokumendiregistri toimikusse: http://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=190261 , Vallavalitsuse kantseleis (tööajad: E-K 08.00-12.00 ja 13.00-17.00, N 08.00-12.00 ja 13.00-18.00, R 08.00-13.00, kuid vastavalt COVID haiguse leviku tõkestamise meetmetega võib olla erisusi), raasiku.vald@raasiku.ee, tel 6070348 või eelneval kokkuleppel planeeringute spetsialistiga, planeeringud@raasiku.ee, tel 5017483.

Planeeringu koostamise käigus viiakse läbi vajalikud uuringud, millede täpne maht ja nimekiri täpsustatakse vastavate ametiasutustega planeeringu koostamise käigus. Lähteseisukohtades on välja toodud radooniriski uuring.

Infopäringud palume edastada e-posti aadressile raasiku.vald@raasiku.ee või paberkandjal Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201.