« Tagasi

2021. aasta maamaksuga seonduv

Raasiku Vallavolikogu 26.05.2020.a otsusega nr 24 kehtestati Raasiku valla uus üldplaneering. Uue üldplaneeringu kehtestamisega muutusid tihe- ja hajaasustusalad, mis on seotud kodualuse maa maamaksuvabastuse arvestamisega. Raasiku valla kehtivat üldplaneeringut on võimalik vaadata Raasiku valla koduleheküljel ning Maa-ameti planeeringute kaardirakenduses.

Kodualuse maa maamaksuvabastust saab elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kuni 0,15 ha ulatuses tiheasustusega alal ja hajaasustuses kuni 2,0 ha ulatuses. Maksusoodustuse jaoks peavad olema üheaegselt täidetud järgmised tingimused:

  • isik peab olema maa omanik või maa kasutaja maamaksuseaduse § 10 mõistes;
  • maa peab olema elamumaa sihtotstarbega või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisu kuulub õuemaa kõlvik;
  • maal asub hoone;
  • maal asuvas hoones on maa omaniku või maa kasutaja püsiv elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks.

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduge maakorraldaja Riina Rand poole. Kontaktandmed: telefon 6070589, e-post riina.rand@raasiku.ee.