Aruküla alevikus, Linnaku kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine

Raasiku Vallavolikogu 12. jaanuari 2021. a. otsusega nr 5 jäeti algatamata Raasiku vallas, Aruküla alevikus, Linnaku kinnistul ja lähialal detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Raasiku Vallavolikogu algatas 7. aprillil 2020. a. otsusega nr 17 detailplaneeringu Linnaku kinnistul ja lähialal, kinnitas planeeringu koostamiseks lähteseisukohad ning otsustas mitte algatada keskkonnamõju hindamist ega keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistust välja jagada elamumaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistud ning ehitusõiguse määramine, avalikult kasutatavate alade, liikluspindade ja tehnovarustuse planeerimine, olulise haljasmassiivi võimalike kaitsemeetmete planeerimine, Mõisamaa tee kruntidele täiendava ühendustee võimaldamine alevikuga, Lagedi-Aruküla-Peningi maanteele jalakäijatele turvalise teeületuskoha planeerimine. Planeeringuala suurus koos käsitlemist vajava lähialaga on ligikaudu 14 ha.

Otsus mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist oli põhjendatud lausega: Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva ja koostamisel oleva Raasiku valla üldplaneeringuga ning ei sisalda olulise keskkonnamõjuga tegevusi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse tähenduses.

Põhjenduses oli arvestatud planeerimisseadusest tulenevaid KSH eelhinnangu kohustusega juhtumeid ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses §6 loetletud olulise keskkonnamõjuga tegevusi, kuid jäetud tähelepanuta, et Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõike 4 alusel kehtestatud Vabariigi valitsuse määruse "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 13 "Infrastruktuuri ehitamine" lg 2 alusel peab ka elurajooni arendamise korral andma keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnangu.

KeHJS §11 lg 2-2 sätestab, et enne tegevuse keskkonnamõju hindamise vajalikkuse üle otsustamist peab otsustaja küsima seisukohta kõigilt asjaomastelt asutustelt, esitades neile seisukoha võtmiseks eelhinnangu ning keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse eelnõu. Vastavalt KeHJS §2-3 lg 2-le, on asjaomaseks asutuseks Keskkonnaamet.

Raasiku Vallavalitsus esitas käesoleva otsuse eelnõu, keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnangu ning Linnaku detailplaneeringu algatamise otsuse koos lähteseisukohtadega Keskkonnaametile seisukoha võtmiseks. Raasiku Vallavalitsuse seisukoht oli, et KSH läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik, keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimismenetluse käigus. Keskkonnaamet vastas oma 30. novembri 2020. a. kirjaga nr 6-5/20/18675-2, et „Lähtudes esitatud materjalidest ja teadaolevast informatsioonist on Keskkonnaamet seisukohal, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegilise hindamis algatamine ei ole eeldatavalt vajalik. Seisukoht on antud Keskkonnaameti pädevusse jäävas osas.". Lisaks tõi Keskkonnaamet välja 6 märkust/tähelepanekut, mida KSH eelhinnangus ja planeeringut koostades arvestada..

Arvestades eeltoodut ja lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-dest 6 lg 3, §11 ja §12 , otsustas Raasiku Vallavolikogu jätta algatamata Raasiku vallas, Aruküla alevikus, Linnaku kinnistul ja lähialal detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Detailpaneeringu algataja on Raasiku Vallavolikogu, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Raasiku Vallavalitsus (Tallinna mnt 24, 75201 Aruküla, raasiku.vald@raasiku.ee). Planeeringu koostaja on Skepast&Puhkim OÜ, registrikood 11255795, aadressiga Laki põik 2, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harjumaa, info@skpk.ee.

Linnaku detailplaneeringuga seotud dokumendid, sh KSH eelhinnang ja KSH hindamise algatamata jätmise otsus, on kättesaadavad Raasiku valla dokumendiregistrist: http://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=163459 . Paberkandjal saab materjalidega tutvuda eelneval kokkuleppel Raasiku Vallavalitsuses, Tallinna mnt 24, 75201, Aruküla, Tel: 6070348, raasiku.vald@raasiku.ee.