« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Aruküla alevikus, Sarapuu katastriüksusel ja Kurgla külas, Pähkli katastriüksusel ning lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 12. jaanuari 2021. a. otsusega nr 6 algatati Aruküla alevikus, Sarapuu katastriüksusel ja Kurgla külas, Pähkli katastriüksusel ning lähialal „Sarapuu ja Pähkli" detailplaneering ning jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Detailplaneeringust huvitatud isik JAKOCH AGRO OÜ esitas taotluse detailplaneeringu algatamiseks Raasiku vallas, Aruküla alevikus, Sarapuu katastriüksusel (registriosa 14295102; katastritunnus 65101:002:0753; pindala 53913 m2; sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Kurgla külas, Pähkli katastriüksusel (registriosa 13803402; katastritunnus 65101:002:0734; pindala 2.99 ha; sihtotstarve maatulundusmaa 100%).

Kavandatakse elamurajooni rajamist. Planeeringuga soovitakse Sarapuu kinnistu jagada vähemalt 1200 m² suurusteks üksikelamumaa kruntideks ning Pähkli kinnistu jagada vähemalt 3000 m² suurusteks üksikelamumaa kruntideks. Lisaks nähakse planeeringuga ette transpordimaa krundid juurdepääsuteedele ning haljasalamaa krundid haljasalade rajamiseks. Kavandatud elamurajoon laiendab loogiliselt juba välja kujunenud tiheasustusala. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada praegu maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksused elamumaa katastriüksusteks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja määrata vajalikud servituudid, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 9 ha.

Maaüksuse osas ei ole varem kehtestatud detailplaneeringuid. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla üldplaneeringuga.

KeHJS § 33 lõigete 3-6 kohaselt KeHJS § 33 lõikes 2 nimetatud detailplaneeringu elluviimisega kaasneva KSH vajalikkus otsustatakse, lähtudes KeHJS § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning KeHJS § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest.Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude strateegiline hindamine algatamata, sest planeeringuga ei ole ette näha olulise keskkonnamõjuga tegevusi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse tähenduses.

Planeeringu koostamise käigus viiakse läbi vajalikud uuringud, millede täpne maht ja nimekiri täpsustatakse vastavate ametiasutustega planeeringu koostamise käigus. Lähteseisukohtades on välja toodud radooniriski uuring.

Detailplaneeringuga seotud dokumentidega on võimalik tutvuda Raasiku valla dokumendiregistris: http://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=174927