« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Aruküla alevikus, Võidu tn 17 katastriüksusel ja lähialal.

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 8. detsembri 2020. a. otsusega nr 46 algatati detailplaneering Aruküla alevikus, Võidu tn 17 katastriüksusel ja lähialal.

Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleval elamumaa sihtotstarbega katastriüksusel määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja määrata vajalikud servituudid, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 6300 m2.

Maaüksuse osas ei ole varem kehtestatud detailplaneeringuid. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla üldplaneeringuga.

Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude strateegiline hindamine algatamata, sest planeeringuga ei ole ette näha olulise keskkonnamõjuga tegevusi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse tähenduses.

Planeeringu koostamise käigus viiakse läbi vajalikud uuringud, millede täpne maht ja nimekiri täpsustatakse vastavate ametiasutustega planeeringu koostamise käigus. Lähteseisukohtades on välja toodud radooniriski uuring.