« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Härma külas, Kassiurva katastriüksusel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 13. oktoobri 2020. a. otsusega nr 37 algatati detailplaneering Härma külas, Kassiurva katastriüksusel (KÜ 65101:004:0175) ja lähialal.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 16000m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ühele elumajale ja abihoonetele, lahendada juurdepääs ja määrata vajalikud servituudid, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamine on kooskõlas Raasiku valla üldplaneeringuga.

Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude strateegiline hindamine algatamata, sest planeeringuga ei ole ette näha olulise keskkonnamõjuga tegevusi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse tähenduses.

Planeeringu koostamise käigus viiakse läbi vajalikud uuringud, millede täpne maht ja nimekiri täpsustatakse vastavate ametiasutustega planeeringu koostamise käigus. Lähteseisukohtades on välja toodud radooniriski uuringu vajadus.