« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Järsi külas, Kolmnurga kinnistul ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 11. augusti 2020. a. otsusega nr 31 algatati detailplaneering Järsi külas, Kolmnurga kinnistul (KÜ 65101:002:0645) ja lähialal.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 5600 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta katastriüksuse sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja määrata vajalikud servituudid, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneering on kooskõlas Raasiku valla üldplaneeringuga.

Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude strateegiline hindamine algatamata, sest planeeringuga ei ole ette näha olulise keskkonnamõjuga tegevusi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse tähenduses.

Planeeringu koostamise käigus viiakse läbi vajalikud uuringud, millede täpne maht ja nimekiri täpsustatakse vastavate ametiasutustega planeeringu koostamise käigus. Lähteseisukohtades on välja toodud radooniriski uuring.