Detailplaneeringu algatamine Kulli külas, Pärtlimetsa ja Pärtlipõllu katastriüksustel ja lähialal.

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 8. detsembri 2020. a. otsusega nr 47 algatati detailplaneering Kulli külas, Pärtlimetsa ja Pärtlipõllu katastriüksustel ja lähialal.

Detailplaneeringuga kavandatakse elurajooni arendamist. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada praegu maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksused elamumaa katastriüksusteks (lisaks elamute teenindamiseks vajalikud transpordi, tootmis- ja ühiskondliku kasutusega katastriüksused, mis selguvad planeeringu koostamise käigus), määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja määrata vajalikud servituudid, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 7,8 ha.

Maaüksuse osas ei ole varem detailplaneeringuid kehtestatud. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla üldplaneeringuga.

Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude strateegiline hindamine algatamata, sest planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi. Enne otsustamist koostati keskkonnamõjude eelhinnang ning küsiti Keskkonnaameti seisukoht. Planeeringu koostamise käigus viiakse läbi vajalikud uuringud, millede täpne maht ja nimekiri täpsustatakse vastavate ametiasutustega planeeringu koostamise käigus. Lähteseisukohtades on välja toodud radooniriski uuring, müra- ja vibratsiooniuuring ning pinnaseuuring.

Detailplaneeringu dokumentidega on võimalik tutvuda Raasiku valla dokumendiregistris.