« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamine Kulli külas, Vindimetsa katastriüksusel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 2. novembri 2020. a korraldusega nr 399 kehtestati Raasiku vallas, Kulli külas, Vindimetsa katastriüksusel ja lähialal detailplaneering.

Detailplaneering algatati Raasiku Vallavolikogu 12. märtsi 2019. a otsusega nr 13, millega kinnitati ka planeeringu koostamise lähteseisukohad. Detailplaneering võeti vastu Raasiku Vallavalitsuse 5. augusti 2020. a korraldusega nr 283.

Detailplaneeringuga toimub olemasoleva maatulundusmaa jagamine kaheks ja ühe katastriüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, sellele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede lahendamine, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastuse põhimõtete lahendamine vastavalt Raasiku valla kehtivale üldplaneeringule.

Detailplaneeringu elluviimisega ei ole ette näha negatiivseid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ega olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale. Planeeringu elluviimine ei muuda oluliselt olemasolevat olukorda piirkonnas.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet ja Terviseamet.

Detailplaneeringu avalikustamine toimus 24. augustist 2020. a. –  9. septembrini 2020. a. , mille jooksul esitati üks ettepanek teeservituudi seadmiseks, kuid kuna ettepaneku esitaja jõudis ühe teise kinnistu omanikuga kokkuleppele, võeti see ettepanek tagasi. Vastavalt planeerimisseaduse § 136 lg 2 ei korraldatud avalikku arutelu.

Lähtudes Planeerimisseaduse §139, Raasiku Vallavolikogu 25. mai 2020. a määruse nr 9 „Planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamine Raasiku vallas" § 4 punktist 2, Raasiku Vallavolikogu 13.veebruari 2018. a otsusest nr 13 „Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse volitamine Raasiku Vallavalitsusele", kehtestas Raasiku Vallavalitsus Raasiku vallas, Kulli külas, Vindimetsa katastriüksusel (registriosa 14036002; katastritunnus 65101:001:0244; pindala 2,54 ha; sihtotstarve 100 % maatulundusmaa) ja lähialal arhitektuuribüroo Nafta OÜ koostatud detailplaneeringu (töö nr TT0119).