« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamine Raasiku alevikus, Tallinna mnt 15 katastriüksusel

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 15.juuni 2020. a korraldusega nr 2020 kehtestati Raasiku vallas, Raasiku alevikus, Tallinna mnt 15 detailplaneering.

Detailplaneering algatati Raasiku Vallavolikogu 8. oktoobri 2019. a otsusega nr 42, millega kinnitati ka planeeringu koostamise lähteseisukohad ja võeti vastu Raasiku Vallavalitsuse 27. aprilli 2020. a korraldusega nr 153.

Detailplaneeringuga toimub olemasoleva elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine kaheks elamumaa katastriüksuseks, moodustavatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede lahendamine, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastuse põhimõtete lahendamine.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Maanteeamet ja Päästeamet.

Detailplaneeringu elluviimisega ei ole ette näha negatiivseid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ega olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale. Planeeringu elluviimine ei muuda oluliselt olemasolevat olukorda alevikus.

Detailplaneeringuga kavandatud tegevused on kooskõlas Raasiku Vallavolikogu 26. mai 2020. a otsusega nr 24 kehtestatud Raasiku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalikustamine toimus 11. maist 2020 – 10. juunini 2020, mille jooksul ei esitatud kirjalikke arvamusi ega tähelepanekuid. Vastavalt planeerimisseaduse § 136 lg 2 ei korraldatud avalikku arutelu.

Lähtudes Planeerimisseaduse §139, Raasiku Vallavolikogu 25. mai 2020. a määruse nr 9 „Planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamine Raasiku vallas" § 4 punktist 2, Raasiku Vallavolikogu 13.veebruari 2018. a otsusest nr 13 „Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse volitamine Raasiku Vallavalitsusele", kehtestas Raasiku Vallavalitsus Raasiku vallas, Raasiku alevikus, Tallinna mnt 15 katastriüksusel (registriosa 2457702; katastritunnus 65101:007:2560; pindala 3426 m2; sihtotstarve 100 % elamumaa) katastriüksusel ja lähialal Ruumi Grupp OÜ (reg.nr 12042771) poolt koostatud „Raasiku alevikus Tallinna mnt 15 katastriüksuse detailplaneering", töö nr DP-28/08-2019.