« Tagasi

Detailplaneerngu algatamine Aruküla alevikus Tallinna mnt 33 ja Orgemetsa katastriüksustel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 14. septembri 2021. a. otsusega nr 34 algatati detailplaneering Aruküla alevikus Tallinna mnt 33 ja Orgemetsa katastriüksustel ja lähialal ning jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Kavandatakse ca 1500 m2 ehitisaluse pinnaga kaubandushoone ehitamist. Detailplaneeringu eesmärgiks on laiendada Tallinna mnt 33 katastriüksuse piire Orgemetsa katastriüksuse arvelt, et vajalikud hooned ja rajatised ära mahutada, muuta moodustatud katastriüksuse sihtotstarve ärimaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja määrata vajalikud servituudid, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus-põhimõtted. Kuna on vaja kaaluda Tallinna mnt liikluslahenduse muutmise vajadust, moodustada uus üldplaneeringuga ette nähtud tänavamaa (planeeringuala põhjaosas, suunaga ida poole), arvestada maaparandussüsteemi ning kraavidega ja võimaldada planeeringu koostamise käigus paindlikku lähenemist krundi kuju ja suuruse määramisel, on planeeringuala suurus koos lähialaga ligikaudu 1,6 ha, millest planeeringu kehtestamise ajaks on tõenäoliselt kujunenud väiksem planeeringuala (taotluses esitati soov ca 0,5 ha krundi moodustamiseks).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla üldplaneeringuga. Alevikes on maantee, peatänava ja teiste aktiivsemate tänavate äärde lubatud kavandada ümbritsevate elamutega (vm otstarvetega) sobituvat äri- ja tootmisotstarbeid üldplaneeringus näidatud elamu maa-alale.

Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude strateegiline hindamine algatamata, sest planeeringuga ei ole ette näha olulise keskkonnamõjuga tegevusi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse tähenduses. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeeringu koostamise protsesse käigus.

Planeeringu koostamise käigus viiakse läbi vajalikud uuringud, millede täpne maht ja nimekiri täpsustatakse vastavate ametiasutustega planeeringu koostamise käigus. Lähteseisukohtades on välja toodud radooniuuring ja mürauuring.

Detailplaneeringu koostajaks on Wesenberg OÜ (registrikood: 12865969, J. Kunderi tn 1-8, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, kristi.joemets@gmail.com, tel 5211425), detailplaneeringu algataja on Raasiku Vallavolikogu, koostamise korraldaja ning kehtestaja on Raasiku Vallavalitsus.

Detailplaneeringuga seotud dokumentidega on võimalik tutvuda Raasiku Vallavalitsuses (eelneval kokkuleppel planeeringute spetsialistiga) ja Raasiku valla dokumendiregistris: https://raasiku.kovtp.ee/dokumendid . Otselink planeeringu toimikusse: https://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=186804