« Tagasi

Ivani (Salu) ja lähiala detailplaneeringu planeeringuala muutus

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 12. mai 2020. a. otsusega nr 19 muudeti Ivani (Salu) katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu nimetust ja planeeringuala.

Raasiku Vallavolikogu on 11.06.2019. a. Otsusega nr 30 algatanud Järsi külas, Ivani katastriüksusel (registriosa 3752402; katastritunnus 65101:002:0062; pindala 92824 m2; sihtotstarve 100% maatulundusmaa) detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus koos lähialaga ligikaudu 6800 m2. 23.12.2019 seisuga on planeeritav krunt Ivani maaüksusest välja jagatud ja saanud nimeks Salu (registriosa 3752402; katastritunnus 65101:001:0538; pindala 6820 m2; sihtotstarve 100% maatulundusmaa).

Algatatud detailplaneeringu lähteülesandes oli ette nähtud lahendada maaüksusele ligipääs läbi Noore (katastritunnus 65101:002:0251) ja Unioru (katastritunnus 65101:002:0294) maaüksuste (planeeringuala näidatud otsuse lisas 1), kuid planeeringu koostamise käigus ei jõutud vastavate maaomanikega kokkuleppele. Arutluste käigus on leitud võimalik lahendus tagada ligipääs Salu kinnistule läbi Ivani (katastritunnus 65101:001:0537, eraomand, eelkokkulepe olemas), Nurme tn 23 (katastritunnus 65101:002:0742, munitsipaalomand) ja Nurme tn 25a (katastritunnus 65101:002:0378; eraomand, valla vee-ettevõte OÜ Raven) kinnistute Nurme tänavale. Alternatiivina saab planeeringu koostamise käigus kaaluda ka võimalikku läbipääsu Raja tänavale. Kõnealused võimalikud ligipääsutee asukohad on 11.06.2019 algatatud detailplaneeringu planeeringualast väljas ning seega oli vaja muuta detailplaneeringu planeeringuala.

Raasiku Vallavolikogu 12. mai 2020. a. otsusega nr 19 lisati detailplaneeringu pealkirja viide Salu nimelisele katastriüksusele ja muudeti planeeringuala vastavalt otsuse lisas toodud skeemile ning vastavalt uuele planeeringualale korrigeeritakse planeeringus ka käsitletavat kontaktvööndi ala.