« Tagasi

Kulli külas, Raja katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamata jätmine.

Vastavalt planeerimisseaduse §139 lg 2 on Raasiku Vallavalitsus teinud Kulli külas, Raja katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamata jätmise otsuse (30. augusti 2021. a. korraldus nr 273).

Detailplaneering algatati Raasiku Vallavolikogu 12. juuni 2018. a. otsusega nr 30. Detailplaneeringu lähteseisukohad kinnitati sama otsusega , ning need kaotasid kehtivuse 12. juunil 2021. a. Detailplaneeringu koostamine on jäänud pärast algatamist aastateks seisma, detailplaneeringu lahendust ei ole selle aja jooksul vallale esitatud.

Kõnealune detailplaneering algatati ajal, mil kehtis Raasiku Vallavolikogu 13. septembril 2005. a. otsusega nr 38 kehtestatud üldplaneering.  26. mai 2020. a. otsusega nr 24 kehtestati uus üldplaneering, mis on eelmisest oluliselt ajakohasem. Planeerimisseaduse § 124 lg 2 sätestab, et  detailplaneeringu eesmärk on eelkõige üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine. Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse alus. Vastavalt planeerimisseaduse § 139 lõikele 2 tehakse detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates.

Korraldusega saab tutvuda Raasiku valla avalikus dokumendiregistris: http://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=201155