« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Järsi külas Ivani katastriüksusel

Raasiku vallavolikogu otsusega algatati detailplaneering Raasiku vallas Järsi külas Ivani katastriüksusel (65101:002:0062) ja lähialal. Planeeringuala suuruseks koos lähialaga on ligikaudu  6800 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine üheks maatulundusmaa katastriüksuseks ja kuni neljaks elamumaa sihtotstarbega katastriüksuseks. Elamumaa sihtotstarbega kinnistutele määratakse ehitusõigused ja hoonestustingimused, lahendatakse juurdepääsud, määratakse vajalikud servituudid, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneering on kooskõlas Raasiku valla üldplaneeringuga. Käesoleva korraldusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.