Detailplaneeringu algatamine Kulli külas, Heinapõllu tee 1 katastriüksusel ja lähialal.

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 12.05.2020 otsusega nr 20 algatati detailplaneering Kulli külas Heinapõllu tee 1 katastriüksusel (KÜ 65101:002:0567) ja lähialal.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 7000 m2. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbega katastriüksus kaheks elamumaa katastriüksuseks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja määrata vajalikud servituudid, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneering on kooskõlas Raasiku valla kehtiva üldplaneeringuga.

Maaüksuse osas on varem kehtestatud detailplaneering Heinapõllu, Heinapõllu 1, Heinapõllu 2, Heinapõllu 3 maaüksuste kohta. Selle detailplaneeringuga jaotati 2005. aastal neli ligikaudu 10 000 m2 suurust maatulundusmaa üksust 11-ks elamumaa üksuseks ning üheks tee- ja tänava- maaks, mis oli kooskõlas Raasiku valla üldplaneeringuga, mille kohaselt oli Kulli külas võimalik linnalikum areng.

Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude strateegiline hindamine algatamata, sest planeeringuga ei ole ette näha olulise keskkonnamõjuga tegevusi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse tähenduses.

Planeeringu koostamise käigus viiakse läbi vajalikud uuringud, millede täpne maht ja nimekiri täpsustatakse vastavate ametiasutustega planeeringu koostamise käigus.

Lisad: