« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Kurgla külas Nurme katastriüksusel

Raasiku Vallavolikogu 08.10.2019. a otsusega nr 43 algatati detailplaneering Raasiku vallas Kurgla külas Nurme katastriüksusel (65101:001:0072) ja lähialal. Planeeringuala suuruseks koos lähialaga on ligikaudu 35000 m2.

 

Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus elamumaa ja maatulundusmaa katastriüksusteks, vähendada ehituskeeluvööndit, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja määrata vajalikud servituudid, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Ranna või kalda ehituskeeluvööndi vähendamise eesmärgiks on juurdepääsutee tagamine Uudismaa teelt üle maaparandussüsteemi, mida taotletakse vastavalt looduskaitseseaduse §40-le esitatud nõuetele.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Raasiku valla kehtivat üldplaneeringut muutev maakasutuse ja ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

Detailplaneeringu kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Arvestades planeeritava tegevuse mahtu on detailplaneeringule koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang. Lähtuvalt eelhinnangust ning vastavalt Keskkonnaameti seisukohale kirjaga 6-2/19/12707-2 ei ole detailplaneeringu koostamisel vajalik läbi viia keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlust.