« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Järsi külas Riisi katastriüksusel ja lähialal

Raasiku Vallavolikogu 14.01.2020. a otsusega nr 6 algatati detailplaneering Raasiku vallas Järsi külas Riisi katastriüksusel (65101:002:0782) ja lähialal. Planeeringuala suuruseks koos lähialaga on ligikaudu 4600 m2.

Detailplaneeringu   eesmärgiks   on   olemasoleva   maatulundusmaa   sihtotstarbe   muutmine elamumaaks ning määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja määrata vajalikud servituudid, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Raasiku valla kehtivat üldplaneeringut muutev hajaasustuses ettenähtud hoonete vahelise kauguse ja krundisuuruse osas.

Detailplaneeringu kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Arvestades planeeritava tegevuse mahtu on detailplaneeringule koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang. Lähtuvalt eelhinnangust ning vastavalt Keskkonnaameti seisukohale kirjaga 6-5/19/240-2  ei ole detailplaneeringu koostamisel vajalik läbi viia keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlust.

Järsi külas, Riisi katastriüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine