Kehtestati Raasiku valla uus üldplaneering

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 26.mai 2020. a otsusega nr 24 kehtestati Raasiku valla uus üldplaneering.

Üldplaneeringu koostamise põhieesmärk oli valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning selle alusel planeeringuala üldiste kasutus- ja ehitustingimuste, sealhulgas maakasutuse juhtotstarvete, määramine. Üldplaneeringuga hõlmatav ala on kogu Raasiku valla territoorium.

Raasiku valla strateegilisest eesmärgist on tuletatud ruumilise arengu eesmärgid, millele Raasiku valla üldplaneeringu koostamine tugines. Ruumilise arengu eesmärgid seovad valla strateegilise arengueesmärgi ruumikomponendiga ning annavad üldplaneeringu koostamise ja elluviimise aluspõhimõtted ehk raamistiku ruumiotsuste tegemiseks.

 • Olemasoleva loodus- ja inimtekkelise keskkonna väärtustamine ning selle jätkusuutlik ja erinevaid huvisid tasakaalustav planeerimine.
 • Kaasaegsete, keskkonnasäästlike ja innovatiivsete lahenduste soodustamine ehitatava keskkonna loomisel.
 • Elukeskkonna kavandamisel tuleb kesksele kohale seada kvaliteetne, inimest igal tema eluhetkel väärtustav eluruum.
 • Igasugune ehitustegevus peab looma lisandväärtust ning muutma olemasolevat ruumi kvaliteetsemaks ja inimlähedasemaks.
 • Täisväärtusliku ning meeldiva elukeskkonna tagamiseks tuleb panustada puhkealade ja avaliku ruumi mitmekesiste võimaluste loomisesse.
 • Soodustada olemasoleva ehitatud keskkonna taaskasutamist, tihendamist ning uuendamist. Uute ja seni kasutamata alade väljaarendamine on teisejärguline.
 • Luua selgelt eristatud hajusa ning kompaktse asustusega piirkonnad, et tagada mitmekesine kuid kestlik ja mõistlike kuludega hallatav elukeskkond. Eesmärgiks on kompaktsete alade tiheduse suurendamine ning hajaasustuse maaläheduse säilitamine.
 • Toetada ettevõtluse arengut ja töökohtade loomist kogu vallas ning pakkuda vajalikke esmaseid teenuseid alevikes ja külades. Luua piisavalt paindlikud tingimused ettevõtluse arendamiseks, kuid säilitades olemasoleva elukeskkonna väärtused.
 • Eelistada ettevõtluspiirkondade kavandamist keskustesse või nende lähistele, et vähendada perspektiivset liikuvusvajadust ning ebamõistlikke kulutusi infrastruktuuridele.
 •  Arvestada väärtusliku põllumajandusmaa säilimise vajadusega, et võimaldada põllumajanduslikke tegevusi.
 • Planeeringute, projektide jm arengute kavandamisel tuleb otsustamisel tugineda pikaajalistele eesmärkidele.
 • Ruumilise arengu eesmärkide ja visiooni elluviimiseks on üldplaneeringus:
 • Määratud planeeringuala kasutamis- ja ehitustingimused, sh projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused.
 •  Määratud maakasutuse juhtotstarbed.
 •  Antud suunised infrastruktuuri valdkonnale.
 •  Lahendatud teised üldplaneeringu ülesanded, et luua ruumilised eeldused valla strateegiliseks arenguks.

Üldplaneeringu koostamise üldised ülesanded on sätestatud planeerimisseaduses, neid on täpsustatud Raasiku üldplaneeringu lähteseisukohtades ning planeeringu koostamise käigus tekkinud vajaduste põhjal. Üldplaneeringu koostamisel on põhifookus valla ruumilise arengu põhimõtete ja visiooni kujundamisel läbi ehitustingimuste ja maakasutuse määramise.

Harju maakonnaplaneering 2030+ on olnud aluseks Raasiku valla üldplaneeringu koostamisel, kuid mitmeid teema valdkondi on üldplaneeringu skaalas täpsustatud. Maakonnaplaneeringuga seatud üldiseid tingimusi on Raasiku valla kontekstis üksikasjalikumalt käsitletud ning kohalikele vajadustele vastavaks viidud.

Rohevõrgustik ja väärtuslikud maastikud on peamised valdkonnad, kus üldplaneering on põhjalikumalt maakonnaplaneeringut täpsustanud.

Üldplaneeringuga on Raasiku valla rohevõrgustikku oluliselt täpsustatud. Arvestatud on maastiku iseloomu, korrigeerides rohevõrgustiku tugialade ja rohekoridoride piire selliselt, et rohevõrgustiku alad ühtiksid paremini looduslike aladega ning kattuksid vähem asustusaladega ja suurte põllumassiividega. Tugialasid on oluliselt laiendatud, haarates sisse metsamassiivide alasid, aga ka sooalasid, mis seni olid rohevõrgustikust välja jäänud.

Rohevõrgustiku tugevdamiseks hõlmati rohevõrgustiku koosseisu ka nn sinivõrgustik. Kokkuvõttes tagab rohevõrgustiku täpsustamine üldplaneeringugaga selle suurema katvuse ning parema funktsionaalsuse.

Raasiku valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Raasiku Vallavolikogu 07. märtsi 2017 otsusega nr 9. Üldplaneeringu eskiislahenduse (eelnõu) avalik väljapanek ja avalikud arutelud toimusid juulis-augustis 2018. aastal. Raasiku Vallavolikogu 11. juuni 2019 otsusega nr 29 võeti vastu Raasiku valla üldplaneering ning tunnistati nõuetele vastavaks üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

Üldplaneeringu avalik väljapanek ja avalikud arutelud toimusid juulis-augustis 2019. aastal. Raasiku Vallavalitsus esitas 15.10.2019 Raasiku valla üldplaneeringu Rahandusministeeriumile planeerimisseaduse § 90 alusel heakskiitmiseks. Koos üldplaneeringuga esitati üldplaneeringu menetlemise dokumentatsioon, sealhulgas avaliku väljapaneku ajal esitatud kirjalikud arvamused, mida üldplaneeringu koostamisel ei arvestatud, ja Raasiku Vallavalitsuse põhjendatud seisukohad arvamuste arvestamata jätmise kohta. Sellele järgnes erimeelsuste lahendamise periood, mis päädis üldplaneeringu heakskiitva otsusega riigihalduse ministri poolt. Üldplaneering kehtestati Raasiku Vallavolikogu poolt 26. mai 2020. a otsusega nr 24.

Üldplaneeringu materjalid on kättesaadavad Raasiku valla kodulehel: https://raasiku.kovtp.ee/kehtiv-uldplaneering